Walne Zebranie WSTGW ,,RETURN”

   Zgodnie ze statutem  26 marca 2015 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze  Wojskowego Stowarzyszenia Tenisowego Garnizonu Warszawa RETURN. W trakcie zebrania podsumowano działalność Stowarzyszenia w 2014 roku oraz określono za-sadnicze kierunki działalności programowej i finansowej na 2015 rok.

   Na podstawie wniosków wynikających z działalności Stowarzyszenia w ubiegłych la-tach, a także oceny obecnych możliwości przyjęto, że głównym zadaniem WSTGW RETURN w 2015 roku będzie

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,  inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć na rzecz kształtowania potrzeb systematycznej aktywności fizycznej  oraz świadomych zachowań i nawyków prozdrowotnych zwłaszcza w grupie osób starszych  i w rodzinie w środowisku wojskowym i cywilnym  Garnizonu Warszawa.

   Postanowiono, że w 2015 roku zasadnicza działalność Stowarzyszenia skupiona zo-stanie na:

  1. Promowaniu przedsięwzięć aktywizujących i sportowych,  służących w szczegól-ności: budowaniu solidarności międzypokoleniowej, pobudzaniu aktywności fi-zycznej rodzin żołnierzy i byłych żołnierzy zawodowych, pracowników wojska i innych sympatyków tenisa, osób starszych, osób nieaktywnych sportowo, spo-łecznie i zawodowo.
  2. Współpracy z: Dowództwem Garnizonu Warszawa, Wojskową Akademią Tech-niczną, Wojskową Federacją Sportu, władzami wojskowymi, samorządowymi i lo-kalnymi oraz innymi instytucjami w celu realizacji zadań Statutowych.
  3. Organizacji zabezpieczenia możliwości gry w tenisa dla członków Stowarzy-szenia.
  4. Udziale zaproszonych członków oraz reprezentacji Stowarzyszenia w turniejach innych organizacji tenisowych.
  5. Podejmowaniu organizacyjno-formalnych zadań bieżących Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego.
  6. Zorganizowaniu turnieju tenisa par kadry WP (zadanie główne), turnieju rodzinne-go, turnieju nocnego, a także turnieju tenisowego z okazji jubileuszu 10-lecia WST GW RETURN oraz innych turniejów w zależności od potrzeb, okoliczności i możli-wości finansowych.

   Spotkanie zakończono uroczystym obiadem, w trakcie którego uczestnicy przekazali sobie najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Zapraszamy do naszej galerii: 

- lata 2002 – 2009 >>>  

- lata następne >>>      

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>