Walne Zebranie WSTGW RETURN

    SAM_1971Zgodnie ze statutem 18.03.2016 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawoz-dawcze Wojskowego Stowarzysze-nia Tenisowego Garnizonu Warsza-wa RETURN. W trakcie zebrania oceniono działalność Stowarzysze-nia w 2015 roku oraz przyjęto plan działalności programowej i finanso-wej na 2016 rok. Postanowiono, że w 2016 r., podobnie jak w roku ubie-głym, zasadnicza działalność Stowa-rzyszenia skupiona zostanie na:

  1. Promowaniu przedsięwzięć sportowych, w tym gry w tenisa, służących w szcze-gólności: pobudzaniu aktywności fizycznej członków Stowarzyszenia i innych sympatyków gry w tenisa, zwłaszcza osób starszych i nieaktywnych sportowo,      a także budowaniu więzi ze środowiskiem akademickim Wojskowej Akademii Technicznej.
  2. Współpracy z: Wojskową Akademią Techniczną, Dowództwem Garnizonu War-szawa, Wojskową Federacją Sportu, władzami wojskowymi, samorządowymi i lo-kalnymi oraz innymi instytucjami, głównie w obszarze zadań Statutowych.
  3. Zabezpieczeniu możliwości gry w tenisa dla członków Stowarzyszenia.
  4. Udziale członków Stowarzyszenia w turniejach innych organizacji tenisowych.
  5. Podejmowaniu organizacyjno-formalnych zadań bieżących Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego.
  6. Zorganizowaniu turnieju tenisowego kadry WP (zadanie główne), turnieju rodzin-nego, jednego turnieju nocnego oraz innych turniejów w zależności od potrzeb, okoliczności i możliwości finansowych.     

Spotkanie zakończono uroczystym obiadem w trakcie, którego przekazano sobie serdeczne życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych.

Zapraszamy do naszej galerii:

- lata 2002 – 2009 >>>

- lata następne >>>