Walne Zebranie WSTGW RETURN

    SAM_1971Zgodnie ze statutem 18.03.2016 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawoz-dawcze Wojskowego Stowarzysze-nia Tenisowego Garnizonu Warsza-wa RETURN. W trakcie zebrania oceniono działalność Stowarzysze-nia w 2015 roku oraz przyjęto plan działalności programowej i finanso-wej na 2016 rok. Postanowiono, że w 2016 r., podobnie jak w roku ubie-głym, zasadnicza działalność Stowa-rzyszenia skupiona zostanie na: Czytaj dalej