LXII Turniej Tenisa Par Kadry WP BYDGOSZCZ-2015

023W dniach 13-15 listopada br. odbył się w Bydgoszczy, z udziałem repre-zentacji Stowarzyszenia, kolejny już 62, ostatni w tym roku,  międzygarni-zonowy turniej tenisowy. Listopado-we spotkanie zorganizował Inspekto-rat Wsparcia SZ we  współpracy z Wojskowym Towarzystwem Teniso-wym z Bydgoszczy i 1 Brygadą Lo-gistyczną. Zwyciężyła drużyna gos-podarzy, kolejne miejsca zajęły re-perzentacje garnizonów: Kraków, Wrocław, Poznań i Warszawa.

Wszystkim organizatorom i uczestnikom tegorocznych międzygarnizonowych turniejów tenisowych życzymy wszystkiego dobrego w Nowym Roku. 

Do zobaczenia na kortach w 2016 r. Czytaj dalej