LIV Deblowy Puchar Wojska Polskiego w Tenisie Ziemnym POZNAŃ – 2014″.

WARSZAWA (2)W dniach 23 – 25.05.2014 r.  reper-zentacja Stowarzyszenia, uczestniczy-ła   w Poznaniu w ,, LIV Deblowym Pu-charze WP w Tenisie Ziemnym POZ-NAŃ-2014″. W bieżącym roku było to drugie spotkanie tenisistów wojsko-wych  z Bydgoszczy, Krakowa, Pozna-nia, Wrocławia i Warszawy.

Zwycięstwo wywalczyła reprezentacja garnizonu krakowskiego, kolejne miejsca zajęły reprezentacje z Wrocławia, Byd-goszczy, Poznania i Warszawy.

Czytaj dalej