LXV Turniej Tenisowy Kadry WP ,,WARSZAWA-2016”

    W dniach 18-19 czerwca 2016 r. na kortach WAT odbył się kolejny, już LXV Turniej Tenisowy Kadry WP ,,Warszawa-2016″. W spotkaniu uczestniczyło 40 wojskowych zawodników z Bydgoszczy, Krakowa, Poznania, Wrocławia i WST GW ,,Return”, którzy reprezentowali garnizon warszawski. W koleżeńskiej atmosferze, z zachowaniem sportowej rywalizacji rozegrano czterdzieści meczów tenisowych. Sprawnie przeprowadzona impreza to efekt doskonałej współpracy Stowarzyszenia, Wojskowej Akademii Technicznej i Wojskowej Federacji Sportu oraz wsparcia finansowego Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wszystkim uczestnikom i organizatorom, a także osobom i instytucjom, które wsparły turniej SERDECZNIE DZIĘKUJEMY. Czytaj dalej

III RODZINNY TURNIEJ TENISOWY ,,FAMILY CUP-2016”

W niedzielę 19 czerwca 2016 r. na kortach WAT rozegrano, już po raz trzeci, ,,Rodzinny Turniej Tenisowy FAMILY CUP-2016″. W spotkaniu uczestniczyły rodzinne pary członków Stowarzyszenia, zaproszonych gości oraz żołnierzy i ich rodzin z garnizonu warszawskiego. W sumie rozegrano dwadzieścia cztery mecze tenisowe. W wyniku rozgrywek pierwsze pięć miejsc zajęły następujące pary:

  1. Janusz MARKUT, Radomir MARKUT.
  2. Łukasz UHMA, Rafał UHMA.
  3. Andzrej FLORIANOWICZ, Waldemar BŁACHUT.
  4. Janusz GUZEK, Wojciech GUZEK.
  5. Małgorzata FRYDRYCH, Joanna NEUMANN-DESPALLART.

Pozostali uczestnicy turnieju zajęli kolejne, ale nie mniej eksponowane miejsca. Wszystkim zawodnikom serdecznie dziękujemy za udział w zawodach gratulując osiągniętych wyników oraz wyśmienitej kondycji fizycznej.

Zawody zorganizowano wspólnymi siłami Wojskowego Stowarzyszenia Tenisowego RETUN, Wojskowej Akademii Technicznej przy wsparciu Wojskowej Federacji Sportu i Ministerstwa Sportu i Turystyki. Czytaj dalej

XI Otwarty Turniej Tenisowy ,,NOCNE MARKI – 2016”

aaa_0006      W nocy 8/9 kwietnia 2016 r. na Kortach Miedzeszyn odbył się XI turniej tenisowy NOCNE MARKI pod hasłem SENIOR TENISISTA  Z ŻYCIA KORZY- STA. W tym nocnym sportowym spotkaniu uczestniczyli sympa-tycy i członkowie Stowarzysze-nia oraz zaproszeni goście. Do zawodów przystąpiło 32 zawod-ników, którzy w składzie 16 par deblowych rozegrali 38 meczów tenisowych. W wyniku rozgrywek pierwsze pięć miejsc zajęły następujące pary:

  1. Adrian OSAK – Łukasz UHMA.
  2. Marek ANTISZKO – Jerzy KARASIŃSKI.
  3. Krzysztof KLUKOWSKI – Andrzej WIT.
  4. Małgorzata FRYDRYCH – Anna ŚLIWIŃSKA.
  5. Józef WYSOCKI – Krzysztof WYSOCKI.

      Pozostali uczestnicy zajęli kolejne, ale nie mniej eksponowane, punktowane      i nagradzane miejsca. Wszystkim zawodnikom serdecznie dziękujemy za udział w zawodach gratulując osiągniętych wyników oraz wytrwałości i wyśmienitej kondycji fizycznej. Turniej rozegrano w atmosferze zdrowej sportowej rywalizacji i posza-nowania zasad fair play. Była to też dobra okazja do miłych spotkań koleżeńskich gości i uczestników turnieju.

      Zawody zorganizowano siłami Stowarzyszenia RETURN, przy wsparciu Wojskowej Federacji Sportu i wykorzystaniu dotacji finansowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Do zobaczenia na XII turnieju NOCNE MARKI – 2017 Czytaj dalej

Walne Zebranie WSTGW RETURN

    SAM_1971Zgodnie ze statutem 18.03.2016 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawoz-dawcze Wojskowego Stowarzysze-nia Tenisowego Garnizonu Warsza-wa RETURN. W trakcie zebrania oceniono działalność Stowarzysze-nia w 2015 roku oraz przyjęto plan działalności programowej i finanso-wej na 2016 rok. Postanowiono, że w 2016 r., podobnie jak w roku ubie-głym, zasadnicza działalność Stowa-rzyszenia skupiona zostanie na: Czytaj dalej

TURNIEJ NOWOROCZNY ,,RETURN”

IMG_2334Członkowie Wojskowego Stowarzy-szenia Tenisowego Garnizonu War-szawa RETURN przywitali nowy rok na sportowo, rozgrywając 9 stycznia, na kortach WAT, noworoczny deblo-wy turniej tenisowy. Zawody roze-grano w dwóch grupach. W grupie I zwyciężyli kol. Jan Gawęda i Dariusz Dawidziuk; kolejne miejsca zajęli: Łukasz Uhma i Karolina Czarkowska oraz Janusz Guzek i Janusz Markut. W grupie II zwyciężył zespół Krzysztof Klukowski i Andrzej Wit; na dalszych pozycjach uplasowały się pary: Józef Kowalczyk i Ryszard Piwoński oraz Ryszard Borski i Marek Królikowski (Ryszard Sala). Turniej zakończono spotkaniem towarzyskim przy zimowym grillu. W trakcie spotkania Prezes Stowarzyszenia, kol. Jan Klejszmit, dziękując organi-zatorom, zawodnikom i gościom za udział w zawodach, wręczył obecnym okoliczno-ściowe statuetki oraz życzył wszystkim wielu wspaniałych sukcesów w 2016 roku, szczególnie tych sportowych. Czytaj dalej

LXII Turniej Tenisa Par Kadry WP BYDGOSZCZ-2015

023W dniach 13-15 listopada br. odbył się w Bydgoszczy, z udziałem repre-zentacji Stowarzyszenia, kolejny już 62, ostatni w tym roku,  międzygarni-zonowy turniej tenisowy. Listopado-we spotkanie zorganizował Inspekto-rat Wsparcia SZ we  współpracy z Wojskowym Towarzystwem Teniso-wym z Bydgoszczy i 1 Brygadą Lo-gistyczną. Zwyciężyła drużyna gos-podarzy, kolejne miejsca zajęły re-perzentacje garnizonów: Kraków, Wrocław, Poznań i Warszawa.

Wszystkim organizatorom i uczestnikom tegorocznych międzygarnizonowych turniejów tenisowych życzymy wszystkiego dobrego w Nowym Roku. 

Do zobaczenia na kortach w 2016 r. Czytaj dalej

LXI Turniej Tenisa Par Kadry WP KRAKÓW-2015

     W dniach 04-06.09.2015 r. drużyna garnizonu Warszawa, reprezentowana przez kolegów z Wojskowego Stowarzyszenia Tenisowego Garnizonu Warszawa RETURN, uczestniczyła w ,, LXI Turnieju Tenisa Par Kardy WP KRAKÓW-2015″. W tym roku było to już czwarte spotkanie tenisistów wojskowych z zaprzyjaźnionych garnizonów. Tym razem spotkanie zorganizowała 3 Regionalna Baza Logistyczna we współpracy z Woj-skowym Towarzystwem Tenisowym z Krakowa i Wojskowym Klubem Sportowym WAWEL. Po całodniowych zmaganiach sportowych, zwyciężyła drużyna z Krakowa, kolejne miejsca zajęły reprezentacje Wrocławia, Bydgoszczy, Poznania i Warszawy.       Nasi reprezentanci, pomimo  zaangażowania, sportowego wysiłku i woli zwycięstwa  – nie sprostali rywalom. Szkoda, chociaż z drugiej strony należy zauważyć, że w sporcie amatorskim, w równym stopniu co formalne wyniki, liczą się: zaangażowanie, czynne postawy wobec sportu, aktywność fizyczna,  zdrowy tryb życia i wypoczynku oraz to ,,aby nam się chciało chcieć …”. Poza tym zawsze można powiedzieć ,,zwyciężył tenis”.  

     Według zgodnej opinii uczestników spotkania  turniej był wzorowo zorganizowa-ny i dobrze zabezpieczony, a sportowa rywalizacja dostarczyła  zawodnikom  i gościom wiele  wspaniałych wrażeń.

 Za zorganizowanie sympatycznej imprezy kolegom z Krakowa serdecznie dziękujemy. Czytaj dalej

Dziesiąta rocznica powstania Stowarzyszenia

IMG_0706   Wojskowe Stowarzyszenie Teniso-we Garnizonu Warszawa RETURN ma już 10 lat. Nasze Stowarzyszenie powstało 2 września 2005 r., kiedy to   22 członków-założycieli z garni-zonu warszawskiego powołało Komi-tet Założycielski. Dzięki działaniu tego Komitetu, już 6 lutego 2006 r., Stowarzyszeniu nadano osobowość prawną.

   Od powstania Stowarzyszenie prowadzi ożywioną działalność sportową i organiza-cyjną. W latach 2005 – 2015 zorganizowało lub współorganizowało około 40 różnego rodzaju zawodów tenisowych, w tym: 12 turniejów kadry WP z udziałem tenisistów wojskowych z Bydgoszczy, Krakowa, Poznania i Wrocławia, 10 turniejów ,,Nocne Marki”, 11 okazjonalnych koleżeńskich spotkań tenisowych, a także uczestniczyło  w 49 turniejach wyjazdowych oraz 5-krotnie wzięło udział w ,,Święcie Sportu WAT”. Obecnie Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego i członkiem Wojskowej Federacji Sportu, a na podstawie podpisanych porozumień, ściśle współpracuje z Dowództwem Garnizonu Warszawa i Wojskową Akademią Techniczną. Codzienna działalność organizacyjna WST GW ,,RETURN” jest ukierunkowana na zapewnienie członkom możliwości gry w tenisa oraz na realizację zadań wynikających z jego statutu.

   Dziesiątą rocznicę powstania Stowarzyszenia uczczono na sportowo. Z tej okazji 19 września br., na kortach Wojskowej Akademii Technicznej   rozegrano turniej tenisowy X LAT RETURN 2015 CUP. W zawodach udział wzięło 14 par tenisowych złożonych      z członków i sympatyków Stowarzyszenia. W trakcie turnieju mieliśmy zaszczyt po-dejmować grupę specjalnych gości z Rektorem-Komendantem WAT gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zygmuntem Mierczykiem, który uczestniczył w ceremonii otwarcia i zamknię-cia turnieju, a także wręczył uczestnikom pamiątkowe medale. Czytaj dalej

LX Turniej Tenisowy Kadry WP WARSZAWA – 2015

wat   W dniach 20-21.06.2015 r. na kor-tach WAT odbyło się kolejne  spot-kanie tenisistów wojskowych. W za-wodach uczestniczyły  reperzenta-cje  Krakowa, Poznania i Warszawy, a ponadto członkowie naszego Sto-warzyszenia i ich rodziny, sympatycy gry w tenisa z Warszawy oraz zapro-szeni goście. W tym roku, pod hasła-mi aktywizacji osób starszych (50+), rodzinnego uprawiania amatorskiej gry w tenisa, popularyzacji tenisa i inte-gracji pokoleniowej w środowisku tenisistów wojskowych i ich rodzin, w ciągu dwóch dni, rozegrano ,,LX Turniej Tenisowy Kadry Wojska Polskiego WARSZAWA-2015”, ,,II Turniej Rodzinny FAMILY CUP – 2015” oraz turniej dla zaproszonych gości.

Czytaj dalej

LIX Deblowy Puchar WP w Tenisie Ziemnym POZNAŃ – 2015

IMG_7194   W dniu 30.05.2015 r.  reprezenta-cja Wojskowego Stowarzyszenia Te-nisowego Garnizonu Warszawa, uczestniczyła w Poznaniu  w ,, LIX Deblowym Pucharze  WP    w Teni-sie Ziemnym POZNAŃ – 2015″. Tym razem, w wyniku sportowej rywaliza-cji zwycięstwo wywalczyła reprezen-tacja gospodarzy, kolejne miejsca zajęły reprezentacje Bydgoszczy, Wrocławia, Krakowa i Warszawy.

Kolegom z Poznania serdecznie dziękujemy za gościnność i sprawnie przeprowadzone zawody.

Czytaj dalej

LVIII Turniej Tenisa Par WROCŁAW – 2015

DSC_0200   W dniu 28.03.2015 r. reprezenta-cja naszego Stowarzyszenia wzięła udział w ,,LVIII Turnieju Tenisa Par WROCŁAW – 2015″. Oprócz gospo-darzy i drużyny warszawskiej w za-wodach uczestniczyli koledzy z Byd-goszczy, Krakowa i Poznania.

   Po jednodniowych zmaganiach sportowych, podobnie jak w ubieg-łym roku, zwyciężyła drużyna z gar-nizonu krakowskiego, kolejne miejsca zajęły reprezentacje Bydgoszczy, Wrocławia, Poznania i Warszawy.

  Spotkanie zorganizowała 4 Regionalna Baza Logistyczna we współpracy z Wojsko-wym Towarzystwem Tenisowym z Wrocławia.

Kolegom z Wrocławia dziękujemy za dobrze zorganizowane i sprawnie przeprowadzone zawody.

Czytaj dalej

X Otwarty Turniej Tenisowy NOCNE MARKI – 2015

AAA1W nocy 24/25 kwietnia 2015 r. na kortach  w Miedzeszynie odbył dzie-siąty nocny turniej tenisowy NOCNE MARKI pod hasłem SENIOR-TENI-SISTA Z ŻYCIA KORZYSTA. W tur-nieju udział wzieli członkowie i sym-patycy Wojskowego Stowarzyszenia Tenisowgo Garnizonu Warszawa RETURN, którzy rozegrali, w trzech grupach, 30 meczów tenisowych. Tegoroczne nocne spotkanie gości   i tenisistów naszego Stowarzyszenia uświetniły uroczystości ,,okrągłych” rocznic urodzinowych kolegów: Ryszarda Borskie-go, Stanisława Ćwika, Witolda Wojciechowicza i Marka Królikowskiego. W imieniu Pre-zesa Stowarzyszenia gen. dyw. Jana Klejszmita oraz uczestników spotkania jubilatom serdeczne życzenia urodzinowe złożył oraz wręczył okolicznościowe ,,certyfikaty” kol. płk prof. dr. hab. Krzysztof Klukowski. Jubilaci, dziękując za życzenia i upominki oraz udział i pomoc przy organizacji imprezy, przekazali uczestnikom spotkania pamiątkowe medale.

   Wszystkie spotkania rozegrano w atmosferze zdrowej sportowej rywalizacji i posza-nowania zasad fair play. Zawody były też okazją do miłych spotkań koleżeńskich gości   i uczestników turnieju.

Jubilatom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu kolejnych ,,okrągłych” urodzinowych rocznic w dobrym zdrowiu.

Do zobaczenia na XI turnieju NOCNE MARKI – 2016

Czytaj dalej

Walne Zebranie WSTGW ,,RETURN”

   Zgodnie ze statutem  26 marca 2015 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze  Wojskowego Stowarzyszenia Tenisowego Garnizonu Warszawa RETURN. W trakcie zebrania podsumowano działalność Stowarzyszenia w 2014 roku oraz określono za-sadnicze kierunki działalności programowej i finansowej na 2015 rok.

   Na podstawie wniosków wynikających z działalności Stowarzyszenia w ubiegłych la-tach, a także oceny obecnych możliwości przyjęto, że głównym zadaniem WSTGW RETURN w 2015 roku będzie

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,  inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć na rzecz kształtowania potrzeb systematycznej aktywności fizycznej  oraz świadomych zachowań i nawyków prozdrowotnych zwłaszcza w grupie osób starszych  i w rodzinie w środowisku wojskowym i cywilnym  Garnizonu Warszawa.

Czytaj dalej

Tenisowy Turniej Noworoczny ,,RETURN”

images[9]W sobotę 10 stycznia 2015 roku, zgodnie z rocznym pro-gramem zasadniczych przedsięwzięć Stowarzyszenia na 2015 r., na kortach tenisowych  Wojskowej Akademii Tech-nicznej rozegrany został  ,,Tenisowy Turniej Noworoczny RETURN”. Nowy Rok na sportowo powitało osiemnastu członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia, którzy w sumie, w godz. 08.00 – 13.00, w przyjacielskiej atmosfe-rze rozegrali 16 deblowych meczów tenisowych.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rozgrywek >>>

Czytaj dalej

X Tenisowe Spotkanie Koleżeńskie SAJAŁU 175 CAP

IMG_7181.JPGW dniu 20.10.2014 roku na kortach tenisowych WAT odbyło się ,,X Tenisowe Spotkanie Koleżeńskie SAJAŁU 175 CUP” zorganizowane przez kolegów: Janusza Guzka, Saturnina Przybylskiego i Łukasza Uhmy, którzy w ten sposób uczcili swoje ,,okrągłe” rocznice urodzin. Była to wyjątkowo sympatyczna impreza, a zarazem dobra okazja do przyjacielskiego i sportowego spotkania, z którego wspomnienia oraz wyniki ostrej rywalizacji na kortach długo pozostaną w pamięci  jego uczestników. Uczestnicy imprezy złożyli Jubilatom życzenia urodzinowe oraz wręczyli okolicznościowe upominki. Jubilaci, dziękując za życzenia i upominki przekazali uczestnikom spotkania pamiątkowe statuetki.

 Spotkanie zakończyło się urodzinowym obiadem, który uatrakcyjnił kol. Jerzy Łosowski przedstawiając uczestnikom okolicznościową prezentację o najciekawszych chwilach   w historii WSTGW RETURN.

Gratulujemy Jubilatom i życzymy im wszystkiego najlepszego w niespiesznym dochodzeniu do kolejnych ,,okrągłych” rocznic urodzin.

Czytaj dalej